lyrics of Radhika Krishna by Jayadeva

greenspun.com : LUSENET : carnatic.com : One Thread

Hi all, Does anyone have the lyrics of Radhika Krishna, from Jayadava ashtapadi?

Thanks Srinivas

-- Srinivas (srinivas_hari@yahoo.com), August 11, 2003

Answers

stanavini hitamapi. rAgA: bilahari. tripuTa tALA.

P: stanavini hitamapi hAram udAram sA manutE krshatanurati bhAram C: rAdhikA krSNa rAdhikA virahE tava kEshava 1: sarasamasrNamapi malayaja pankam pashyati viSamiva vapuSi sushankam 2: shvasita pavanam anupama pariNAham madana dahanamiva vahati sadAham 3: dishi dishi kirati sajalakaNa jAlam nayana naLinamiva vikaLita nALam 4: nayana viSayamapi kisalaya talpam kalayati vihita hutAshana kalpam 5: tyajati na pANitalEna kapOlam bAla shashinamiva sAyamalOlam 6: haririti haririti japati sakAmam viraha vihita maraNEva nikAmam 7: shrI jayadEva bhaNitam iti gItam sukhayatu kEshava padam upanItam

-- Lakshman (luzchurch@hotmail.com), August 11, 2003.


Moderation questions? read the FAQ