Đảng

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Đảng d́u dắt thiếu nhi thành trộm cướp

Giải phóng đàn bà thành đĩ, thành trâu

Giúp người già bằng bắt bớ rể dâu

Và cải tiến dân sinh thành xác mướp

Đảng thật chất chỉ là đảng cướp

Dựng triều đ́nh mông muội giữa văn minh

Sống tạm thời nhờ thủ đoạn yêu tinh

Nhờ súng đạn Tàu Nga, bắt bớ

Đảng tắt thở cuộc đời mới thở

Đảng c̣n kia bát phở hóa thành mơ !

Trích trong tập thơ "Hoa Địa Ngục" Nguyễn Chí Thiện (1973)

-- Mỷ Vàng (MyVang@usa.com), August 11, 2003

Answers

Đăng

Tác giả đă làm bài thơ này năm 1973 nhưng tôi thấy bài thơ này vẫn đúng trong hiện tại. Chỉ khá hơn năm 1973 là tô phở đă hết thành mơ v́ bắt chước chính sách "Đổi Mới và mở cửa" của Trung quốc. Đúng là mộtlủ khỉ bù nh́n. Vậy mà cứ bô bô khoe khoang là đỉnh cao trí tuệ, tự chủ. Tự chủ cái con khỉ! Chúng nó bị ảnh hưởng của Tảu cộng 100%. Một vài thí dụ:

Lá cờ đăng CS -> bắt chước lá cờ cũa TC.

Cải cách ruộng đất và đấu tố địa chủ -> TC

Hủy diệt văn hóa "đồi trụy" và tạo ra một tầng lớp bồi bút để ca ngợi đạng -> TC

Đổi mới và mở cửa -> TC (ít ra lần này chúng nó học được cái hay, nhờ vậy mà VN mới có đưọc ngày hôm nay. Chúng nó lại đổ lổi cho việc cấm vận).

Chúng nó sẻ không cho dân VN ở trong nước "tự do dân chủ" cho đến khi đàn anh TQ đi trước và chỉ thị cho chúng làm theo. Các bạn cứ chờ xem tôi nói có đúng không.

Phải gọi chúng là một LỦ KHỈ BÙ NH̀N chứ không phải là chính quyền bù nh́n. C̣n tên gian tặc hcm là một TÊN CHÓ SĂN (nếu gọi hắn là ngụy quân th́ quá nhẹ) đă giết hại đông bào và các đảng phái yêu nước đối lập.

-- Mỷ Vàng (MyVang@usa.com), August 11, 2003.


Ai sợ sự thật? Ai bị nhồi sọ?

Ai kiểm soát vá kiểm duyệt báo chí?

Ai đang đang t́m cách ngăn chận không cho dân trong nước vào các web-sites đối lập?

Baó chí trong nước hiện thời chỉ dám chỉ trích tệ nạn xă hội. Nếu ai mà dám chỉ trích đăng th́ bị kết tội là gián điệp, phăn động, phăn quốc, v.v.

Dười một chế độ độc tài cs th́ sách vở giáo khoa, lịch sử làm sao có thể trung thực được.

-- Mỷ Vàng (MyVang@usa.com), August 11, 2003.


Moderation questions? read the FAQ