Dia. nguc. o Viet Nam

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Pḥng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế THÔNG CÁO BÁO CHÍ LÀM TẠI PARIS NGÀY 25.7.2003

Giải thoát địa ngục trần gian bằng tâm nguyện và hành động Bồ Tát là ư nghĩa Thông điệp Vu Lan 2547 của Ḥa thượng Thích Quảng Độ

Từ Saigon, Ḥa thượng Thích Quảng Độ, Viện trưởng Viện Hóa Đạo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, nhân danh Hội đồng Lưỡng viện (Viện Tăng Thống và Viện Hóa Đạo) gửi bức Thông điệp Vu Lan 2547 đến toàn thể Phật tử trong và ngoài nước.

Vu Lan bồn tiếng Phạn gọi là Ullambana, Tàu dịch âm là "Ô lam bà noa" có nghĩa là cứu nạn khổ h́nh treo ngược. Vu Lan là Việt ngữ hóa chữ "Ô lam" của Tàu và bồn đến từ "bà noa" có nghĩa là chậu đựng các thức ăn cúng dường chư Tăng xuất hạ sau mùa An cư vào ngày Rằm tháng bảy mỗi năm để chú nguyện cho vong hồn thoát cảnh địa ngục. Vu Lan bồn là pháp hội cứu khổ mà chư Tăng chủ tŕ để cầu siêu độ cho ông bà cha mẹ đă khuất và cầu phúc cho ông bà cha mẹ c̣n sống.

Kinh Vu Lan bồn do ngài Trúc Pháp Hộ (Dharmaraksa) dịch từ chữ Phạn sang Hán văn vào thời Tây Tấn (thế kỷ III Tây lịch). Kinh truyền tụng ở các nước Á châu và một hai thế kỷ sau mở ra truyền thống Báo hiếu cha mẹ và Xá tội vong nhân vào ngày Rằm tháng bảy âm lịch, thời điểm chư Tăng xuất hạ theo tích Mục Kiên Liên cứu Mẹ sa địa ngục trong kinh Vu Lan bồn.

Mục Kiền Liên là đệ tử của đức Phật, khi đắc đạo liền nhớ tới công ơn cha mẹ. Ngó xuống địa ngục thấy mẹ đang bị khổ h́nh treo ngược, quá thương cảm ngài đem cơm dâng mẹ. Nhưng cơm vừa đến miệng hóa thành lửa không ăn được. Mục Kiền Liên đến hỏi Phật. Phật bèn giảng kinh Vu Lan Bồn, khuyên vào ngày Rằm tháng Bảy nhân dịp chư Tăng vừa kết hạ xong, làm cơm chay cúng dường Tăng chúng, nhờ Tăng chúng chú nguyện, thí thực giải cứu mẹ. Nhờ vậy mẹ ngài Mục Kiền Liên được cứu. Tại các nước theo Phật giáo Bắc tông mỗi năm đều cử hành lễ Vu Lan như mùa Báo hiếu cho cha mẹ nhiều đời, nhiều kiếp.

Ư nghĩa bức Thông điệp Vu Lan năm nay của Ḥa thượng Thích Quảng Độ nói lên Ư thức Địa ngục hiện tiền : "Không phải chết đi mới gặp phải tù ngục, nhục h́nh. Địa ngục của người chết và địa ngục của người sống chẳng khác ǵ nhau. Ở đâu có khổ đau, ở đấy có địa ngục ; ở đâu có Ác tâm, ở đấy có địa ngục". Chính v́ địa ngục hiền tiền nơi trần thế này, mà người Phật tử phải dấn thân với "tâm nguyện Bồ Tát và hành động Bồ Tát để giải thoát địa ngục, siêu thoát thế giới những vong linh và cứu độ thế giới người sống, làm cho địa ngục bị tiêu diệt", như lời Thông điệp khi kêu gọi thực hiện Hiếu Hạnh Phật giáo trong Mùa Vu Lan Báo hiếu : "Hiếu hạnh Phật giáo là trả hiếu cho cha mẹ đồng thời với thương cứu chúng sinh. V́ chúng sinh chẳng ai khác hơn là cha mẹ ngh́n muôn kiếp trước của ḿnh. Với chúng sinh ấy, người Phật tử phải đem tâm Đại Bi mà che chở, đem tâm Đại Từ mà làm lợi ích, đem tâm Vô úy mà bảo vệ, khiến cho nhân loại bước vào chốn Nhân gian Tịnh độ". Sau đây là toàn văn bản Thông điệp Vu Lan 2547 của Ḥa thượng Thích Quảng Độ :

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT VIỆN HÓA ĐẠO Thanh Minh Thiền viện, 90 Trần Huy Liệu, Phường 15, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh Phật lịch 2547 Số : 01/VHĐ/VT

THÔNG ĐIỆP VU LAN 2547 của Hội đồng Lưỡng viện, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất

Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Mùa Báo Hiếu lại về. Ai trong chúng ta cũng đều có cha mẹ để trả hiếu. Kinh Phật c̣n dạy : Chúng sinh trong vô lượng kiếp đều là cha mẹ, thân thuộc lẫn nhau. Cho nên người Phật tử báo hiếu cha mẹ trong cuộc đời này, lại c̣n phải nhân ngày Tự Tứ mà nhờ tịnh đức của chư Tăng chú nguyện siêu độ cho hương linh cửu huyền thất tổ. V́ chỉ có sự chú nguyện của chư Tăng mới tác thành thiện niệm, gây nên năng lực tinh thần, giải thoát chúng sinh ra khỏi sáu h́nh thức sống, gọi là lục đạo của địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, trời, người, a tu la, để đến bờ Giác ngộ.

Không phải chết đi mới gặp phải tù ngục, nhục h́nh. Địa ngục của người chết và địa ngục của người sống chẳng khác ǵ nhau. Ở đâu có khổ đau, ở đấy có địa ngục ; ở đâu có Ác tâm, ở đấy có địa ngục. Ư thức địa ngục như thế, tất phải mang tâm nguyện Bồ tát và hành động Bồ tát để giải thoát địa ngục, siêu thoát thế giới những vong linh và cứu độ thế giới người sống, làm cho địa ngục bị tiêu diệt.

Có như vậy Mùa Vu Lan Báo Hiếu mới mang đầy đủ ư nghĩa của Hiếu hạnh Phật giáo. Hiếu hạnh Phật giáo là trả hiếu cho cha mẹ đồng thời với thương cứu chúng sinh. V́ chúng sinh chẳng ai khác hơn là cha mẹ ngh́n muôn kiếp trước của ḿnh. Với chúng sinh ấy, người Phật tử phải đem tâm Đại Bi mà che chở, đem tâm Đại Từ mà làm lợi ích, đem tâm Vô úy mà bảo vệ, khiến cho nhân loại bước vào chốn Nhân gian Tịnh độ.

Mùa Vu Lan Báo Hiếu trong truyền thống văn hóa Việt Nam đă biến thành Mùa Xá tội vong nhân, thể hiện viên măn tinh thần Từ Bi, Vô Úy của đạo Phật đối với chúng sinh, đối với bất cứ ai lâm nạn nhục h́nh.

Tôi cũng tha thiết xin chư Tôn đức Tăng Ni nối dơi đạo Hiếu đối với Đức Thế Tôn, mà thánh hóa cái Sống của Phật Pháp để xua tan địa ngục nơi chốn trần gian này.

Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát

Saigon, Mùa Vu Lan 2547 Thừa lệnh Hội đồng Lưỡng viện

Viện trưởng Viện Hóa Đạo (ấn kư) Sa Môn Thích Quảng Độ-- Qui~ Cong San~ (khiditdo@thaokhau.net), July 28, 2003


Moderation questions? read the FAQ