Indian national anthem lyrics

greenspun.com : LUSENET : carnatic.com : One Thread

I am looking Jana gana mana hathi lyrics for veena..

Thank you Swetha

-- Swetha Swaminathan (sweth_s@hotmail.com), July 08, 2003

Answers

Here is the full text of the National Anthem of India.

sthAyi:  janagaNa mana adhi nAyaka jaya hE bhArata bhAgya vidhAtA 
antara 1:  panjAb sindhu gujarAta marAThA drAviDa utkala vangA 
vindhya himAcala yamunA gangA uchchala jaladhi tarangA
tava shubha nAmE jAgE tava shubha Ashisha mAgE gAhE tava jaya gAtA
janagaNa mangaLa dAyaka jaya hE bhArata bhAgya vidhAtA
jaya hE jaya hE jaya hE jaya jay jaya jaya hE
   2:  aharaha tava AhvAna pracArita shuni tava udAra vANI 
hindu bauddha sikha jaina pArasikha musalmAna kristAnI
pUrava pascima AsE tava simhAsana pAshE prEma hAra haya gAnAthA
janagaNa aikyavidhAyaka jaya hE bhArata bhAgya vidhAtA
jaya hE jaya hE jaya hE jaya jaya jaya jaya hE
   3:  patana abhyudaya bandhura panthA yuga yuga dhAvata yAtrI 
hE cira sArathi tava ratha cakrE mukharita patha dina rAtrI
dAruNa viplava mAjhE mI tava shankhadhvani bAjE sankaTa duhkka trAtA
janagaNa patha paricAyaka jaya hE bhArata bhAgyavidhAtA
jaya hE jaya hE jaya hE jaya jaya jaya hE
   4:  ghAra timira ghana nibiDa nishIthE pIDita mUrchanta dEshE 
jAgrta chila tava avicala mangala nata nayanE animiSE
duh-svapnE AntakE rakSa karilE AnkE snEhamayI tumi mAtA
janagaNa duhkka trAyaka jaya hE bhArata bhAgyavidhAtA
jaya hE jaya hE jaya hE jaya jaya jaya hE
   5:  rAtri prabhAtila udila ravicchavi pUrva udayagiri bhAlE 
gAhE vihangama puNya samiraNa nava jIvana rasa DalE
tava karuNAruNa rAgE bhArata jAgE tava caraNE nata mAthA
jaya jaya jaya hE jaya rAjEshvara bhArata bhAgyavidhAtA
jaya hE jaya hE jaya hE jaya jaya jaya jaya hE


-- Lakshman (luzchurch@hotmail.com), July 08, 2003.

Moderation questions? read the FAQ