Lyrics for Pahi pahimam

greenspun.com : LUSENET : carnatic.com : One Thread

I was wondering if you could send me the lyrics for the following Piece:Pahi Pahimam Ragam: Jonpuri Thalam: Adi Composer: Narayana Theertha Thank you

-- Supraja Sridharan (supraja16@hotmail.com), June 26, 2003

Answers

pAhimAm pAhimAm. rAgA: bhUpALa. cApu tALA.

P: pAhimAm pAhimAm parama krpALO dEhi mE tvayi dEva dEva ratim C1: asura samhAra shrI vijayagOpala amara samrakSana shrI vijayagOpAla vAsudEva tanaya shrI vijayagOpAla vAsavAdi vinuta shrI vijayagOpAla 2: sangIta lOla shrI vijayagOpAla sarasa guNAlaya shrI vijayagOpAla shrngAra rasa pOSa shrI vijayagOpAla shrta janapAla shrI vijayagOpAla 3: dhIra guNOdhAra shrI vijayagOpAla dhEnukAdi haraNa shrI vijayagOpAla nArada munigEya shrI vijayagOpAla nArAyaNa tIrtha shrI vijayagOpAla

-- Lakshman (luzchurch@hotmail.com), June 27, 2003.


Moderation questions? read the FAQ