Raga Saraswathi's Arohanam and avarohanam.

greenspun.com : LUSENET : carnatic.com : One Thread

Can any one tell me the Arohanam and avarohanam of the raga Saraswathi. Is it similiar to Amir kalyani?. Also please let me know what is the parent raga of Saraswathi and also any krithis in that raga.

Thanks and love V.Chandrasekhar

-- V.Chandrasekhar (vcshakes@hotmail.com), June 26, 2003

Answers

rAgA:saraswati

64 vaacaspati janya Aa: S R2 M2 P D2 S Av: S N2 D2 P M2 R2 S anuragamulE-Tyagaraja kalaimagaLE-MM Dandapani Deshikar koDu bEga divyamati- P Dasa manamE unakhitamai-GOpalakrishna Bharatiyar rudram mahEsham -HarikEshanalur Bhagavatar saraseeruhaakshhi -" --" vaageeshvari -"-----" sarasvathi namOsthuthE -GNB

rAgA:hamir kalyaNi(The other names of this rAgA are hambIru, hamIr and amIr kalyANi)

65 mEca kalyaaNi janya Aa: S P M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 M1 G3 P M1 R2 S AND SG3PM2PD2N3S/SD2PG3M1G3R2S

Subbarama Dikshitar gives the ArOhaNa/avarOhaNa as S R2 G3 M2 P D2 N3 S S' N3 D2 P M2 G3 R2 S. Tyagaraja's mAnamu lEdA, Muttuswami Dikshitar's parimaLa ranganAtham and Subbaraya Sastri's vEnkaTashaila vihArA

-- meena (abc@yahoo.com), June 26, 2003.


Moderation questions? read the FAQ