Lyrics of Thyagaraja Krithi

greenspun.com : LUSENET : carnatic.com : One Thread

Could any one give me the lyrics of the Thyagaraja Krithi-"Vinatha suta Vahana sree ramana..." ??--Bharath

-- Bharathan (bharathan.shamasundar@hp.com), May 21, 2003

Answers

vinatA suta vAhana. rAgA: jayantasEnA. dEshAdi tALA.

P: vinatA suta vAhana shrI ramaNa manasAraga sEvinceda rAma A: ninu sAreka jUDani bratukEla manujula nEcEdu jIvana mEla C: mata bhAda manE shaganArcaga sammata vakkulu balkuta sukhamA kSitilO satsangati saukhyamu pAlita tyAgarAja amara pUjita

-- Lakshman (luzchurch@hotmail.com), May 22, 2003.


Moderation questions? read the FAQ