Lyrics of some Annamacharya's Compositions

greenspun.com : LUSENET : carnatic.com : One Thread

Could any body give me the Lyrics of - --"Nigama nigamanthavarnithamanohararupa" --"Govinda sritha gokula vrinda, pavana jaya paramananda..."

compositions of Annamacharya?? I searched the web a lot but to no avail.

-- Bharathan (bharathan.shamasundar@hp.com), May 20, 2003

Answers

nigama nigamAnta. rAgA: kAmbhOji. k/cApu tALA.

P: nigama nigamAnta varNita manOhara rUpa nagarAjadharuDa shrI nArAyaNA C1: dIpincu vairAgya divya saukhyambiyya nOpaka gadA nannu noDa parapucu paipaina samsAra bandhamula kaTTEvu nApaluku cellunA nArAyaNA 2: cIkAku paDina nA citta shAntamusEya lEkakA nIvu bagulIla nannu kAkucE cedavu bagu karmamula paTuvADu nAkoladi vAralA nArAyaNA 3: vividha nirbandhamula veDala drOyaka nannu bhava sAgaramula taDabaDa jEturA divi jEndira vandya shrI tiruvEnkaTAdrIshA navanIta cOra shrI nArAyNA

gOvindAshrita gOkulabrnda. rAgA: khamAs. Adi tALA.

P: gOvindArshita gOkulabrnda pAvana jaya jaya paramAnanda C1: jagadabhi rAma sahasranAma suguNadhAma samskrta nAma gagana shyAma ghana ripubhIma agaNita raghu vamshAmbudhi sOma 2: garuDa turanga padOttunga surabhi bhanga phaNI shayanAnga karuNApAnga kamalA sangha vara shrI vEnkaTapati ranga

-- Lakshman (luzchurch@hotmail.com), May 20, 2003.


Moderation questions? read the FAQ