Need Lyrics for raamuDu raaghavuDu ravikuladu ithadu

greenspun.com : LUSENET : carnatic.com : One Thread

Can someone please provide me the lyrics for this Annamacharya kirtana.

raamuDu raaghavuDu ravikuladu ithadu bhoomi jaga pathi ayina purasha nidhaanamu...

Thanks in advance!

-- Vani (ps_vani@hotmail.com), March 22, 2003

Answers

16. Govindhaa Sritha ~http://members.tripod.com/~KTJ375/annamayya.htm

-- meena (123@yahoo.com), March 23, 2003.

rAmuDu rAghavuDu. rAgA: dharmavati. Adi tALA.

P: rAmuDu rAghavuDu ravikuluDitaDubhUmi jakupatiyaina puruSa nidhAnamu C1: araya putra kAmESTiyandu paramAnnamuna paraga janincina para brahmamu surala rakSimpaga nasurala shikSimpaga tiramai yudayincina divya tEjamu 2: cintincE yOgIndrula citta sarOjamulalO santatamu nilicina sAkAramu vintalugA munulella vedakinayaTTi kAntula jennu mIrina kaivalya padamu 3: vEda vEdAntamualayandu vijnAna shAstramulandu bAdukona palikETi paramArthamu bOditO shrI venkaTAdri ponci vijanagarAna Adiki nAnAdiyaina arcAvatAramu

-- Lakshman (luzchurch@hotmail.com), March 23, 2003.


Moderation questions? read the FAQ