reg-lyrics of song - Swagatham krishna

greenspun.com : LUSENET : carnatic.com : One Thread

dear sir/madam

Kindly give me the lyrics of SWAGATHAM KRISHNA WITH NOTATIONS COMPOSER-UTTHUKADU VENKATASUBRAMANI IYER - RAGAM- MOHANAM

I NEED SOME SONGS COMPOSED BY KOTTEWARA IYER IN RAGAM PRIYADRASHINI - WITH NOTATIONS .KINDLY DO THE NEEDFUL

LAKSHMI

-- S.Lakshmi (shalu_mini15@yahoo.com), March 03, 2003

Answers

svAgatham krishNA

Krithi : svAgatham krishNA Raga : mOhanam Tala : Adhi

pallavi: svAgatam krSNA sharaNagatam krSNA mathurApuri sadanA mrduvadanA madhusUdanA iha (svAgatam)

anupallavi: bhOgatabdha sulabhA supuSpa gandha kaLabA kastUri tilaka mahipAma makaranda nandagOpa kanda (svAgatam) charanam: muSTikAshUra cANUra malla malla vishArada kuvalayApITha mardana kALinga nartana gOkula rakSaNa sakala sulakSaNa dEva shiSta jana pAla sankalpa kalpa kalpa shatakOTi asamaparAbhava dhIra munijana vihAra madana sukumAra daitya samhAradEva madhura amdhura rati sAhasa sAhasa vrajayuvatI jana mAnasa pUjita sa dha pA ga ri pa ga ri sa dha sA dhit takajhaNu tAm takajhaNu tAm tattit takajhaNu tAm takatari kuku taNa kiTataka dhIm takatari kuku taNa kiTataka dhIm takatari timu taNa kiTataka (svAgatam)

-- meena (123@yaho.com), March 03, 2003.


Moderation questions? read the FAQ