reg. lyrics of song Palvadiyum mugam

greenspun.com : LUSENET : carnatic.com : One Thread

dear sir/madam

kindly give me the lyrics of the song PALVADIYUM MUGAM

lakshmi

-- S.Lakshmi (shalu_mini15@yahoo.com), February 16, 2003

Answers

Krithi : pAl vaDiyum mukham Raga : nATTa kurinji Tala : Adhi Composer:UtthukkAdu Venkatasubbaiyar

pallavi: paal vadiyum mugam ninainthu ninainthu en uLLam paravasam migavaaguthE kaNNaa (paal vaDiyum)

anupallavi: neelak kadal pOlum niraththazhagaa enthan nenjam kudi koNda anRu mudhal inRum enthap poruL kaNdum sinthanai sellAdhozhiya (paal)

charaNam: vaana mugattil saRRu manam vanthu nOkkinum un mona mugam vanthu thONudhE theLi vaana thaNNeer thadaththil en sinthanai maaRinum un siriththa mugam vanthu kaaNudhE saRRu gaanak kuyil kuralil karuththu amainthidinum angum un gaanak kuzhal Osai mayakkudhE

karuththa kuzhalodu niraththa mayil iRagu irukki amaiththa thiraththilE kaana mayil aadum mOnak kuyil paadum neela nadhiyOdum vanaththilE kural amudha ezhil asai (ya) kuzhaiya varum isaiyin kuzhalodu miLir iLa karaththilE

kathirum mathiyum ena nayana vizhigaL iru naLinamaana salanaththilE kaaLingan siraththilE kathiththa padhaththilE en manaththai iruththi kanavu nanavinodu piRavi piRavi thoRum kaninthu uruga varam tharuga param karuNai (paal)

-- meena (123@yahoo.com), February 16, 2003.


Moderation questions? read the FAQ