reg. lyrics of song Uyya;a Loogavayya

greenspun.com : LUSENET : carnatic.com : One Thread

dear sir/madam

I need the lyrics of Uyyala Loogavayya composition of Shri Thyagaraja Swamigal in the ragam Neelambari.Kindly do the needful as i like to sing this song in the cradle function of my sister's son

lakshmi

-- S.Lakshmi (shalu_mini15@yahoo.com), January 27, 2003

Answers

uyyaalalooga vaiya raga: neelaambari taLa: kaNDa caapu Composer: Tyaagaraaja

pallavi

,,uyyaala- | looga vai- | ya shree- | raama|| ,,uyyaala- | looga vai- | ya ... | aa ... ||

anupallavi

,,sayyaaDa | paaDalanu | ,,sat saarva | bhowma || (uyyaa)

caraNam

,,nava mOha- | naangulai- | na ... | surasadulu || ,,vivaramuga | paaDaga | naa bhaagya- | maa ... || ,,navaratna | maNDapamu- | na tyaaga- | raaja || ,,vinutaa kru- | ti pooni- | na shree- | raama || (uyyaa)

-- meena (123@yahoo.com), January 29, 2003.


Moderation questions? read the FAQ