need lyrics and meaning

greenspun.com : LUSENET : carnatic.com : One Thread

I need both lyrics and meaning for Lalita Lavanga (Jayadeva, Ashtapati); Sri Ramachandra Krupalu Bhajmana (TulsiDasa); Jaya Janaki Ramana (Sampradaya Bhajan/thodaya Mangalam).

Thanks Anu

-- Anuradha (anuradha_7@yahoo.com), December 26, 2002

Answers

jaya jAnakI ramaNa. rAgA: nATa. jhampa tALA.

1: jaya jAnakI ramaNa jay vibhISaNa sharaNa jaya sarOruha caraNa jaya dIna karuNa 2: jaya lOka sharaNya jaya bhakta kAruNya jaya divya lAvaNya jaya jagadpuNya 3: sakala lOkAvAsa sAkEtapura vAsa akaLanka nija dAsa abjamukha hAsa 4: shukamuni stuti pAtra shubada nija caritra makara kuNDala karNa mEgha sama varNa 5: kamanIya kOTIra kaustubhAlankAra kamalAkSa raghuvIra kamalA vihAra 6: samaripu jaya dhIra sakala guNa gambhIra amala hrt-sancAra akhilArthi hara 7: rUpa nindita mAra rucira sadguNa shUra bhUpa dasharatha kumAra bhUbhAra hAra 8: pApa sanga vidARa panktimukha samhAra shrIpatE sukumAra sItA vihAra

lalita lavanga. rAgA: vasantA. Adi tALA.

P: lalita lavanga latA parishIlana kOmala malaya samIrE madhukara nikara karambita kOkila kUjita kujna kuTirE C: virahati haririha sarasa vsantE 1: nrtyati yuvati janEna samam sakhi virahi janasya durantE 2: unmada madana manOratha pathika vadhUjana janita vilApE aLikula samkula kusuma samUha nirAkula varuLa kalApE 3: mrgamada saurabha rabhasa vashamvada navadaLamAla tamAlE yuvajana hrdaya vidAraNa manasija nakharuci kimshuka jAlE 4: madana mahIpati kanaka daNDaruci kEsara kusuma vikAsE miLita shilImukha pATala paTala krta smaratUNa vilAsE 5: vikaLita lajjita jagadava lOkana taruNa karuNa krta hAsE virahi nikrntana kunta mukhAkrti kEtaki danturitAshE 6: mAdhavikA parimaLa miLitE navamAlikayAti sugandhau muni manasAmapi mOhanakAriNi taruNA kAraNa bandhau 7: sphuradati mukta latA parirambhaNa mukuLita puLakita cUtE brndAvana vipinE parisara parigata yamunAjala pUtE 8: shrI jayadEva bhanitamitamidam udayati hari caraNa smrti sAram sarasa vasanta samaya vana varNanam anugatamadana vikAram

-- Lakshman (shalak@gate-way.net), December 26, 2002.


shrI rAmacandra. rAgA: yamunAkalyANi.

shrI rAmacandra krpAlu bhajumana haraNa bhavabhaya dAruNam nava kanjalOcana kunjamukha karakanja kanjAruNam kandarpa agaNita amita chavi navanIla nIraja sundaram paTa pIta mAnO taDita ruci naumi janaka sutAvaram bhaja dInabandhu dinEsha dAnava daitya vamsha nikakandanam raghunanda Anandakanda kOshlacanda dasharatha nandanam shira mukuTa kuNDala tilaka cAru udAra anga vibhUSaNam AjAnubhuja sharacApa dhara sangrAma jitakhara duSaNam iti vadata tulasIdAsa shankara shESa muni mana ranjanam mama hrdaya kanja nivAsakara kAmAdi khaladala ganjanam

-- Lakshman (shalak@gate-way.net), December 26, 2002.


Moderation questions? read the FAQ