lyrics of sri jayadeva ashtapathi, anilatharala kuvalaya nayanena...

greenspun.com : LUSENET : carnatic.com : One Thread

Please get me the lyrics for Sri Jayadeva ashtapati 'Aniladharala kuvalaya nayanaena....'

Thank you

-- amuthavalli kannan (kamutha@hotmail.com), September 19, 2002

Answers

anila taraLa. rAgA: punnAgavarALi. Adi tALA.

P: anila taraLa kuvalaya nayanEna tapati na sA kisalaya shayanEna C: yA ramitA vanamAlinA sakhi 1: vikasita sarasija lalita mukhEna sphuTati na sA manasija vishikhEna 2: amrta madhura mrdutara vacanEna jvalati na sA malayaja pavanEna 3: sthala jalaruha rucikara caraNEna luThati na sA hima kiraNikarENa 4: sajala jalada samudaya rucirENa daLati na sA hrdi viraha bharENa 5: kanaka nikaSa ruci shuci vasanEna shvasiti na sA parijana hasanEna 6: sakala bhuvana jana vara taruNEna vahati na sA rujamati karuNEna 7: shrI jayadEva bhaNita vacanEna pravishatu harirapi hrdayamanEna

-- LR (shalak@gate-way.net), September 20, 2002.


Moderation questions? read the FAQ