lyrics of Rakshamam saranagatham

greenspun.com : LUSENET : carnatic.com : One Thread

want to know who composed the song on lord padmanabha starting with RAKSHMAM SARANAGATHAM.Also pl. give the full song. the raga is gambiranattai.

-- vasanthalakshmi (vasanthag@vsnl.net), June 01, 2002

Answers

Rakshamam, made famous by Chembai Vaidyanatha Bhagavatar, is a composition of Bangalore Nagaraj, otherwise known as Minakshisuts. Here is the complete text of the song.

rakSamAm. rAgA: gambhIranATa / nATa. Adi tALA.

(shlOka) shankha cakra gadApANi dvArakA gOvinda puNDarIkAkSa rakSamAm sharaNAgatam

P: shrIdhara mAdhava gOvindEti nAma virAjita guru purEshA rakSamAm sharaNAgatam pakSivAhana padmajAramaNa pannaga shayana padmanAbha prabhO rakSamAm C1: virATa svarUpa vinOda darshita vAsudEvA guru pavanapurEshA 2: nAgarAja vibhUSaNa sannuta nAma vishESA guru pavanapurEshA 3: nAradAdi munIndra vandita vana guha caraNA guru pavanapurIshA 4: kOTi kOTi prabhAkara bhAvaka sOma prakAshA guru pavanapurIshA 5: maNimaya nUpura madana manOhara mangaLAkAra guru pavanapurIshA 6: nandakumArA navanIta cOrA nata mandArA guru pavanapurIshA 7: AcandrArka akhaNDa dharaNI maNDalavAsA guru pavanapurIshA 8: lakSaNajita shubha kOTi shubha shatakOti shubha madana shatakOTi shubha madana shatakOTi shubha vakSasthala bhUSita maNi kaustubha (madhyamakAlam) pIta vasana nava mauktika hAra dhrta shankha cakra gadAbja mahita nata pArijAta nuta nAmagIta nikhilANDakOTi jIvAdhAra prabhO 9: guru pavanapura vAsa manOhara girijAdhava sannuta jagadIshvara parama bhakta paripAlana catura catura pAlana catura paripAlana catura nata paripAlana catura vara mInAkSisuta citta manOhara (madhyamakAlam) gaNEsha caturmukha amara gaNAdhipa suragaNa gurukula pramukha parAshara nArada suka vyAsAmbarISa prahlAda vasiSTha vibhISaNa shaunaka mArttANDa varuNa sOmAgni aSTa dishi samrakSaka tAraka maNDala sapta mahOdadhi bhuvana caturdasha darshita vishvarUpa vinOda prabhO

-- Lakshman (shalak@gate-way.net), June 01, 2002.


Sorry for the typo in the composer's name. It should read Minakshisuta.

-- Lakshman (shalak@gate-way.net), June 01, 2002.

Moderation questions? read the FAQ