Where can i get the song 'Varam ondru thantharulvai..'

greenspun.com : LUSENET : carnatic.com : One Thread

I heard a song 'Varam ondru thantharulvai vadivela' of Shanmugapriya ragam sung by Sri. Maharajapuram Santhanam. I which collection/cassete i can get that song?

-- Ganesh (ganeshdna@yahoo.com), May 22, 2002

Answers

varamonru. rAgA: SaNmukhapriyA. Adi tALA.

P: varamonru tandaruLvAi vaDivElA varamonru tandaruLvAi vaDivElA engaL marakata mAmayilErum Arumukha vaDivElA A: “param” enra shollukkoru poruLE parattil “param” enra shollukkoru poruLE iLam paccaikku-micchaikkum naDupporuLE pala poruL kETTunai adu idu enAdu paTTenru oru poruL kETTiDuvEn anda C: ponnum maNiyum endan buddhiyilE paTTavai puLittup-puLittup-pOccE EnenrAl undan punnakai ukham kaNDadAl AccE innum ulagamurum inbam enravai eppaDiyO marandu pOccE EnenrAl un Erumayil naTam kaNDadAlAccE munnum manamuruga murugA murugA enru mOhamIrit-talai shuTralAccE sholla vanda mozhi kUDa marandu tAn pOccE “ponnAr mEniyan” kAdil shonnAyE (EdO) pOdumenru kETkavum AshaiyAccE (madhyamakAlam) punitamAna arupaDai vIDuDaiyAi pughu madkkaLiru naDaiyuDaiyAi initta naru vaingkalavai-yadanilum initta tinaiyinai shuvaiyuDaiyAi enakkumoru padam tandaruLa maNa maNakka varutamizharuLuDaiyAi annaiyilum shirandadAna aruLODu niraindadAna Arumukha vaDivElA

-- (shalak@gate-way.net), May 24, 2002.


Moderation questions? read the FAQ