Tips för skanning av foton

greenspun.com : LUSENET : Fotoforum : One Thread

I samband med att jag höll en introduktion om skannern Epson Perfection 2450 Photo på AFK var det ett par saker som väckte diskussion:

I stället för upprepa sådant som andra redan bättre gått igenom hänvisar jag till den utmärkta webbplatsen för skanning A few scanning tips by Wayne Fulton. Wayne går här utförligt och lättfattligt igenom de saker man bör tänka på vid inskanning.

-- Anders Blomqvist (anders.blomqvist@bigfoot.com), February 07, 2002


Moderation questions? read the FAQ