lyrics of jayadev's asthapadi's

greenspun.com : LUSENET : carnatic.com : One Thread

If anyone has lyrics of "chandana charchita neela kalebara" plz respond

thanks

-- sriram (sriramgopal_p@yahoo.com), January 03, 2002

Answers

candana carcita. rAgA: kAmavardhani. Adi tALA.

C1: candana carcita nIlakaLEvara pIta vasana vanamAli kElicalanmaNI kuNDala maNDita gaNDayuagaha smitashAli haririha mugdha vadhUnikarE vilAsini vilasati kEliparE 2: pInapayOdhara bhArabharENa harim parirabhya sarAgam gOpa vadhUranu gAyati kAcid-udancita pancama rAgam 3: kA-api vilAsa vilOla vilOcana khElana janita manOjam dhyAyati mugdha vadhUradhikam madhusUdana vadana sarOjam 4: kA-api kapOlatalE miLitA lapitum kimapi shrutimUlE cAru cucumba nitambavatI dayitam pulakairanukUlE 5: kELikalA kutukEna ca kAcid-amum yamunAvanakUlE manjuLa vanjuLa kunjagatam vicakarSa karENa dUkulE 6: karatala tALa taraLa valayAvali kalita kalasvana vamshE rAsarasE saha nrtyaparA hariNA yuvatihi prashashamshE 7: shLiSyati kAmapi cumbati kAmapi kAmapi ramayati ramAm pashyati sasmita cArutarAm aparAm anugacchati vAmAm 8: shrI jayadEva phaNitamidam adbhuta kEshava kELi rahasyam brndAvana vipinE caritam vitanOtu shubhAmi yashasyam

-- ellar (shalak@gate-way.net), January 04, 2002.


keep it up praise the lord krishna

-- jayadevan namboodiri (jayadev_ka@rediffmail.com), March 28, 2002.

COULD U TRANSLATE AND EXPLAIN IT IN ENGLISH

tHANK YOU

-- Seema Mahbubani (pineappy@yahoo.com), July 11, 2003.


Moderation questions? read the FAQ