Intressant artikel om skärpa och MTF

greenspun.com : LUSENET : Fotoforum : One Thread

En intressant, men rätt teknisk, artikel om skärpa och MTF finns att läsa på Understanding image sharpness: Resolution and MTF curves.

-- Anders Blomqvist (anders.blomqvist@bigfoot.com), August 24, 2001

Moderation questions? read the FAQ