Hur använda graderade gråfilter

greenspun.com : LUSENET : Fotoforum : One Thread

En bra artikel om användning av graderade gråfilter finns på Singh-Ray Galen Rowell ND Grad Guide. En beaktansvärd aspekt är att placeringen av gradationen ser annorlunda ut på film än med ögonen.

-- Anders Blomqvist (anders.blomqvist@bigfoot.com), May 31, 2001

Moderation questions? read the FAQ