Finländsk stativdesign: Ergorest Multitripod

greenspun.com : LUSENET : Fotoforum : One Thread

En finländsk stativdesign som lämpar sig för fotografering från bil, som bords- eller makrostativ samt som axelstöd finns på http://www.ergorest.fi/fin/tuotteet/tripod.htm.

-- Anders Blomqvist (anders.blomqvist@bigfoot.com), April 30, 2001

Moderation questions? read the FAQ