Köpes: Pappersskärare

greenspun.com : LUSENET : Fotoforum : One Thread

Pappers- och kartongskärare köpes, gärna för minst 40 cm skärbredd.

Anders Blomqvist Tfn: (09) 2535 4212, 040-7029234

-- Anders Blomqvist (anders.blomqvist@bigfoot.com), April 17, 2001


Moderation questions? read the FAQ