Artikel "Photography in Finland"

greenspun.com : LUSENET : Fotoforum : One Thread

About.com Photography finns en artikel om "Photography in Finland", där också AFK nämns, om också med gammalt namn. Artikeln ger en kort sammanfattning om finsk historia, och presenterar några finländska fotografer. Källorna verkar vara mest web-baserade.

-- Anders Blomqvist (anders.blomqvist@bigfoot.com), March 07, 2001

Moderation questions? read the FAQ