Bra webbsite om skanning

greenspun.com : LUSENET : Fotoforum : One Thread

En bra webbsite om skanning med nyttiga linkar finns på http://www.scantips.com Kolla också Ian Lyons hemsida http://www.ian.lyons.btinternet.co.uk/ där du hittar en massa nyttigt om digi.

-- Martin Glader (martin.glader@kolumbus.fi), February 28, 2001

Moderation questions? read the FAQ