Öppen för alla intresserade

greenspun.com : LUSENET : Fotoforum : One Thread

Fotoforum är öppet för alla som är intresserade av fotografering och förstår svenska. Eftersom Fotoforum modereras av Amatörfotografklubben i Helsingfors så finns det en viss förankring till Svenskfinland, men det hindrar inte att ocskå övriga fotointresserade initierar eller bidrar till diskussionerna.

-- Fotoforums moderator (amatorfotografklubben@bigfoot.com), February 26, 2001

Moderation questions? read the FAQ