Dumma frågor

greenspun.com : LUSENET : Fotoforum : One Thread

F: Kan man fråga "dumma" eller enkla frågor i Fotoforum, eller är Fotoforum reserverat för avancerade användare?

S: Fotoforum är avsett för alla frågor som berör fotografering - ingen fråga är för dum. Tvärtemot, det är dumt att inte fråga erfarna användare det som man inte själv vet.

-- Fotoforums moderator (amatorfotografklubben@bigfoot.com), January 05, 2001


Moderation questions? read the FAQ