Lyrics for Nee Padamule

greenspun.com : LUSENET : carnatic.com : One Thread

Could I please have the lyrics for Nee Padamule -Ragam Bhairavi-Composer Patnam Subramania Iyer

-- Ram (digitek@eisa.net.au), August 02, 2000

Answers

Greetings,

It is found at http://www.geocities.com/Athens/Forum/8424/carnatic/c1468.ht ml

Best Regards, Kishore.

--

Nee paadamulE
raagam: bhairavi
taaLam: aadi (2 kaLai)
Composer: PaTnam Subramanya Aiyyar
Language: 

Pallavi

nI pAdamulE gatiyani nammiti nIrajAkSi parAshakti (nI)

Anupallavi

shrI pancanadIshvaruni rANi shrtajana pAlini dharmasamvardini (nI)

CaraNam

kAmita phaladAyaki kaumAri kAma dahanuni manOhari shankari O mahAkALi sanAtani OmkAra sadani bhavAni sAmaja samagamani sukhabhASiNi sakala lOka janani pApashamani pAmara asura mada bhanjani parAtpari pAvani niranjani (nI)-- Kishore Balakrishnan (kishore@carnatic.com), July 21, 2001.

Moderation questions? read the FAQ