TIPS: Svar och Frågor angånde formatering (Q&A)

greenspun.com : LUSENET : Fotoforum : One Thread

De här exemplen är tagna från diskussionen "XTOL och Delta 100".

F: Hur kan jag formatera mina diskussionsinlägg?
S: Det är bara att skriva vanliga HTML-taggar i texten

F: Hur gör jag texten halvfet eller kursiv?
S: Genom att skriva <B>halvfet text</B> (bold) och <I>kursiv text</I> (italic).

F: Vad är radbyte respektive nytt stycke?
S: <BR> står fvr radbyte och <P> för nytt stycke. Två "Enter" efter varandra skapar automatiskt nytt stycke.

F: Hur kan jag skapa en länk som går att klicka på?
S: Genom att skriva t.ex. <A HREF="http://www.chris-iris.com/charts.shtml">Film Development Time Charts</A>

F: Hur får jag en bild integrerad i mitt inlägg?
S: Genom att skriva t.ex. <IMG SRC="http://andersb.cjb.net/data/d10035.gif" ALT="Delta 100">. Bildfilerna måste lagras på annat ställe i internet - det finns ingen möjlighet att ladda upp filer till själva databasen.

F: Var kan jag få mera information?
S: T.ex. på svenska från Passagen HTML-guide, på finska från HTML-opas eller på engelska från Learn HTML Home och HTML: An Interactive Tutorial for Beginners.

-- Fotoforums moderator (amatorfotografklubben@bigfoot.com), February 10, 2000


Moderation questions? read the FAQ